105. ILO Çalışma Konferansı 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi

Süleyman SOYLU 02.06.2016

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Bakanlar,

Değerli Delegeler,

ILO’nun Yoksulluğa Son Verilmesi İnisiyatifini “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” çerçevesinde ele alan rapor için Sayın Genel Direktöre teşekkür ederek sözlerime başlıyorum.

İşgal altındaki Arap topraklarında yaşayan işçilerin durumuna ilişkin Genel Direktör tarafından sunulan raporu memnuniyetle karşılıyoruz. Raporda ifade edildiği üzere, bölgede artan baskı ve şiddet yanında kaynak ve malzeme girişi başta olmak üzere getirilen kısıtlamalar tüm Filistinliler için hayatı daha da zor hale getirmektedir. Uygulanan bu kısıtlamaların kaldırılmasının ve barış sürecinin canlandırılmasının bölgede ekonominin iyileşmesi ve istihdam yaratılması için bir önkoşul olduğuna inanıyoruz.

Değerli Delegeler,

BM tarafından kabul edilen “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” insan-merkezli, kapsayıcı ve dönüştürücü hedefleriyle, küresel ölçekte sosyal adaletin sağlanması için atılmış tarihi bir adımdır. Bu sayede Saygın İş Gündeminin önemli unsurları bu hedefler arasında yerini almıştır. 2019 yılında kutlayacağımız ILO’nun 100. Yılı bağlamında hayata geçirilen Yüzyıl İnisiyatiflerinden biri olan Yoksulluğa Son Verilmesi İnisiyatifi de ILO’nun 2030 Gündemine sunacağı katkının daha iyi tanımlanmasına yardımcı olacaktır.

Raporda işaret edildiği gibi bugün yoksulluk küresel bir sorun olarak karşımızda durmakta, işgücü piyasalarımız ve dengesiz gelir dağılımına sebep olmaktadır. Biz tam istihdam, saygın iş hedefleri ve sosyal koruma sistemlerinin tesis edilmesinin yoksulluğun sona erdirilmesinde büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Özellikle çalışan yoksulluğu ile mücadelede asgari ücret sistemlerinin tesisi ve güçlendirilmesi, eşitsizliklerle mücadele, kadınların ve gençlerin işgücüne katılım oranlarının artırılmasını ve kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınmasını önemli politika alanları olarak benimsiyoruz.

Hükümetim, tüm bu alanlarda önemli başarılara imza atmıştır. Milli gelirimizi büyük bir hızla artırırken, bu büyümeden özelliklede düşük gelirli kesimin yararlanmasını sağladık. 2002 yılında kişi başına düşen milli gelirimiz 3500 Dolarken bu rakamı 10.000 dolar seviyelerine yükselttik. En yüksek gelire sahip %20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip %20’lik grubun gelirine oranı olarak ifade edilen P80/P20 oranımızı da aynı dönemde 9,43’ten 7,4’e düşürdük.

Daha adil bir gelir dağılımına katkıda bulunmak ve düşük gelirli çalışanların durumlarını iyileştirmek adına, bu yılın başında sosyal diyalogla asgari ücreti %30 oranında artırdık.

İşverenlere yönelik sosyal güvenlik prim teşvikleri, farkındalık yaratıcı çalışmalar ve uyguladığımız projeler neticesinde kadın ve genç istihdamının artırılması konusunda önemli adımlar attık. Kadınların işgücüne katılma oranını 2007 yılından bugüne%35 oranında artırırken, ülkem için büyük bir potansiyel teşkil eden genç nüfusun istihdama erişimini kolaylaştırmak adına aktif işgücü programlarına büyük yatırımlar yaptık.

Aldığımız tüm bu önlemler sayesinde, küresel krizin başladığı 2008 tarihinden bu yana yarısı kadınlar olmak üzere toplam 5,3 milyon kişilik istihdam yarattık. Bunun yanında, 2004 yılında %52 olan kayıtdışı istihdam oranımızı da%32’ye kadar düşürdük.

Değerli Delegeler,

İşçi, işveren ve hükümet arasında geniş katılımlı ve sürekli bir sosyal diyalogun sağlanmasının 2030 Gündeminin başarıya ulaşması için önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. Son yıllarda yaptığımız reformlar ve bunların sonuçları örgütlenme özgürlüğüne ve sosyal diyaloga verdiğimiz önemin en açık göstergesidir. Sendikalı işçi sayısı Temmuz 2014’e kıyasla yaklaşık 500 bin artış göstermiş ve %47’lik bir artışla 1 milyon 514 bine ulaşmıştır. Kamu çalışanlarının sendikalaşma oranlarında ise daha dikkat çekici bir artış söz konusudur. Son 10 yılda kamu çalışanları arasındaki sendikalaşma oranı %47’den, 2015 Temmuz itibariyle %71’e yükselmiştir. Tüm çalışanların sendikalaşma oranı ise %22,7’ye ulaşmıştır.

Hepinizin bildiği üzere Türkiye bugün 2.7 milyondan fazla geçici koruma altında bulunan Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. Bu durumun işgücü piyasamızda ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve bu kişilerin mağdur olmadan işgücü piyasasına dahil olmalarını sağlamak üzere bu yılın başından itibaren çalışma izni vermeye başlamış bulunuyoruz. Sayın Genel Direktörün geçen hafta ilk defa İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi’ne katılımları ve ayrıca Şanlıurfa ve Harran’da Suriyeli kardeşlerimiz için oluşturduğumuz geçici koruma merkezlerine yaptığı ziyaret, uygulamaların yerinde görülmesi ve daha kapsamlı işbirliklerinin geliştirilmesi açısından oldukça yararlı olmuştur. Ülkemin milli gelire oranla en yüksek insani yardım yapan ülke olduğunu vurguluyor, bu vesileyle bir kez daha uluslararası toplumu bu insani trajedi için harekete geçmeye ve bölge ülkeleri üzerindeki yükü paylaşmaya davet ediyorum.

Değerli Delegeler,

2030 Gündemine katkı sağlayacak önemli platformlardan biri olacağına inandığımız 10. Avrupa Bölge Toplantısı’nın 2017 yılında İstanbul’da yapılacağını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Sözlerime son verirken, Konferans’ın bu oturumunun herkes için başarılı geçmesini diliyorum.

Teşekkür ederim.


Atatürk

Sadık Arslan Ambassador

1/1/2021 1/1/2021 New Year's Day
4/2/2021 4/2/2021 Vendredi Saint
4/5/2021 4/5/2021 Lundi de Pâques
5/13/2021 5/13/2021 Eid Al-Fitr
5/24/2021 5/24/2021 Whit Monday
7/20/2021 7/20/2021 Eid al-Adha
8/2/2021 8/2/2021 Swiss National Day
9/9/2021 9/9/2021 Jeûne genevois
12/24/2021 12/24/2021 Christmas Day